MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI

1.Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp Kiến thức: Học viên được cung cấp các kiến thức về Chính trị, Pháp luật, Xã hội học làm cơ sở thực hành nghề. Các kiến thức về nghề nghiệp công tác xã hội,...
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI

Kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp: Kiến thức Sinh viên được cung cấp các kiến thức về Chính trị, Pháp luật, Xã hội học làm cơ sở thực hành nghề. Các kiến thức về nghề nghiệp công tác xã hội,...